måndag 1 juni 2009

Kulturrådets tillgänglighetsmål

Den 20 maj kom en rapport från Kulturrådet - "Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet" (dokument + bilagor hittar du här).

Kulturrådet vill väl. Det är den känsla jag får i de tillfällen där deras medarbetare och jag träffats. Men jag tror att om de ska ha en chans att nå resultat, så måste de våga skärpa målen. De är själva sin egen sanning på spåren i rapporten. (Ur KURs rapport återges i kursiv stil)

Etappmål 1: Handlingsplaner för ökad tillgänglighet
”Kulturrådet ska föra en dialog med och stödja kulturinstitutionerna i arbetet med att ta fram handlingsplaner för att säkerställa tillgängligheten till information, lokaler och verksamhet”.

Målet är att man ska föra dialog och stödja. Inte att kulturinstitutionerna ska ha säkerställd tillgänglighet inom en viss tidsperiod. "Att föra en dialog" ger en alltför lätt måluppfyllelse, och kräver inte att en enda konkret åtgärd görs på landets teatrar och museum.

Etappmål 2: Informationsinsatser
”Kulturrådet genomför både skriftliga och muntliga informationsinsatser om målen i regeringens handikappolitik och om Kulturrådets arbete för ökad tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning. Detta arbete ska pågå kontinuerligt fram till 2010”.

Man mäter om man spridit information eller inte. Inte om informationen omsatts i handling.

Etappmål 3: Utbildningsinsatser
”Samtliga kulturinstitutioner inom Kulturrådets sektorsansvar ska erbjudas någon form av bemötandeutbildning fram till 2006”.

Man mäter om man erbjudit utbildning. Intressantare hade varit att mäta hur man lyckats höja utbildningsnivån hos kulturinstitutionerna. Hur många som lärt in istället för utskickade inbjudningar.

Etappmål 4: Verksamhetsplanering
”I Kulturrådets verksamhetsplan ska mätbara mål finnas för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning avseende information, lokaler och verksamhet samt utbildning integreras.”

Yes! Målen ska vara mätbara! Och integreras i ordinarie verksamhetsplaner. Det är jättebra! Om nu inte målen är formulerade på samma sätt som de man presenterar här. För då är själva utvecklingen - den som kostar tid och pengar - ytterst frivillig.

Etappmål 5: Samarbete med handikapporganisationerna
"Etappmålet innebär bland annat att utveckla ett samarbete med handikapporganisationerna som syftar till att främja informations- och erfarenhetsutbyte."

I nästa omgång kanske en checklista för vilken tillgänglighet som måste införlivas skulle göras? Vilka är kulturkonsumtionens EAH, bortom ramper och toaletter? (EAH är Enkelt Avhjälpta Hinder som ska vara avskaffade tills nästa år, enligt regeringsdirektiv) Ex. Hur ska syntolkning säkerställas i det svenska kulturlivet?

Målet för kulturpolitiken borde vara den fulla delaktigheten på alla nivåer i kulturlivet – på lika villkor (ur Moomsteaterns remiss-svar på Kulturutredningen). Men även om den nya kulturpolitiken skulle nöja sig med att bara göra kulturkonsumtionen jämlik, så behövs mål som mäter faktisk utveckling i kulturlivet, och inte bara om myndigheten informerat, bjudit in och fört dialog.

Kulturrådets rapport i media:
DN, DN igen, Nummer.

Mitt inlägg om Hallundadeklarationen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile